Tỳ sa môn thiên vương

      60

Hán dịch: Khai tủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm bố ngàn hộ_ Ban áo tía tặng kèm Tư Không, thương hiệu thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịchSưu tập Thủ Ấn, hồi phục Phạn Chú với Việt dịch: HUYỀN THANH

*

Bấy giờ đồng hồ Tỳ Sa Môn Thiên Vương (Vaiśravaṇāya-deva-rāja) sinh sống trước Đức Phật, lẹo tay bạch Phật rằng: “Thế Tôn! bé vì ích lợi an vui, tài bảo nhiều có, hộ trì cho việc đó Hữu Tình ngơi nghỉ đời vị lai, nên nói Tự Chân Ngôn (Chân Ngôn của mình), Chân Ngôn này của con như báu Chân Đà Ma Ni (Cintā-mani: Ngọc Như Ý) tuyệt mãn đầy đủ nguyện. Xin Đức cố Tôn nghe rồi hãy hứa cho nhỏ nói “.

Bạn đang xem: Tỳ sa môn thiên vương

Đức Phật bảo: “Lành thay! Lành rứa Thiên vương! Ông hay thương lưu giữ Hữu Tình, ông cứ tự động mà nói”.

Khi ấy Tỳ Sa Môn Thiên Vương vui miệng vô lượng, liền ở trước Đức Phật, nói Tâm Chân Ngôn (Citta-mantra) là :

“Nẵng tế bào la đát nẵng đát la dạ dã (1) nẵng mô phệ thất la ma noa dã (2) ma ha la nhạ dã (3) tát phộc tát đát phộc nẵng ma (4) xá mồi nhử lý ba la noa dã (5) tất địa ca la dã (6) sơn khiên ná ná dã (7) đát sa một nẵng tắc cật lý đát phộc (8) y hàm, phệ thất la ma noa, hột lý nãi dã (9) ma sao đa dĩ sái nhĩ (10) tát phộc tát đát phộc, đánh khư phộc hám (11) đát nễ dã tha (12) Án – vớ địa, vớ địa, (13) đánh mẫu, tô mẫu (14) tả tả tả tả (15) tả la, tả la (16) sa la, sa la (17) yết la, yết la (18) chỉ lý, chỉ lý (19) củ lỗ, củ lỗ (20) chủng loại lỗ, mẫu lỗ(21) chủ lỗ, công ty lỗ (22) sa đà dã át tham ma ma (23) ninh để dã, mạt tha nỗ bà phộc, sa phộc hạ (24) mập thất la ma noa dã, sa phộc hạ (25) thành phố đà nẵng ná dã, sa phộc ha (26) ma noa la tha (27) mồi nhử lý bố la ca dã, sa phộc hạ (28)”

*)NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMO VAIŚRAVAṆĀYA MAHĀ-RĀJĀYA

SARVA-SATVĀNĀM ĀŚĀ-PARIPŪRAṆĀYA SIDDHI KARĀYA –

SUKHA DADĀYA – TASMAI NAMAḤSKṚTVA

ĪMĀṂ VAIŚRAVAṆĀ-HṚDAYAM ĀVARTTA IṢYA ngươi – SARVA-

SATVA SUKHĀ VAHAṂ

TADYATHĀ: OṂ – SIDDHI SIDDHI – SUMU SUMU – CA CA CA CA –

CARA CARA – SARA SARA – KARA KARA – KIRI KIRI – KURU KURU – MURU MURU – CURU CURU – SĀDHAYA ARTHAṂ MAMA – NITYA MATHANO BHĀVA – SVĀHĀ.

VAIŚRAVAṆĀYA – SVĀHĀ

DHANADĀYA – SVĀHĀ

MANORATHA PARIPŪRAKĀYA – SVĀHĀ

(Bản không giống ghi nhận Tỳ Sa Môn Thiên vương vãi Căn bạn dạng Chú là:

NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMO VAIŚRAVAṆA MAHĀ-RĀJĀYA, SARVA-SATTVĀNĀṂ ĀŚĀPARIPŪRAṆĀYA, SIDDHI KARĀYA, SUKHĀDADĀYA. TASĀN NAMASKṚTVA _ ĪMĀṂ VAIŚRAVAṆA-HṚDAYA MĀVARTA IṢYĀMI

SARVA SATTVA SUKHĀ VAHAṂ

TADYATHĀ: OṂ_ SIDDHI SIDDHI , ŚUMU ŚUMU, CAṆḌA CAṆḌA,

CARA CARA, SĀRA SĀRA, KARA KARA, KIRI KIRI, KURU KURU, MURU MURU, CURU CURU, SĀDHAYA ARTHAṂ MAMA, NITYA MANATHO

BHĀVA SVĀHĀ

VAIŚRAVAṆĀYA SVĀHĀ

DHANADĀYA SVĀHĀ

MANORATHA PARIPŪRAKĀYA SVĀHĀ)

_Bấy giờ, Tỳ Sa Môn Thiên vương nói Chân Ngôn này xong, tức thời bạch Phật rằng: “Thế Tôn! nay con nói tới Pháp thọ trì Chân Ngôn.

Trước tiên buộc phải lấy An vớ Hương, Bạch Đàn Hương, Long óc Hương, Đa Diệp La Hương, Huân Lục Hương, Tô phù hợp Hương, hoà các thứ hương thơm này bái dường nhỏ là Tỳ Sa Môn Thiên Vương.

Nếu Nghinh Thỉnh thì kết Căn phiên bản Ấn, chuyển hai ngón trỏ nhắm tới thân bản thân triệu ba lần.

*

Liền tụng Chân Ngôn 7 phát triển thành rồi buông Ấn trên đỉnh đầu.

“Đát nễ dã tha (1) nẵng mô khủng thất la ma noa dã (2) nẵng mô tp. đà nẵng ná dã (3) đà mật thấp phộc la dã (4) A diệp tha diệp tha (5) A bẫy lý nhĩ đa, đà mật thấp phộc la (6) chén bát la ma ca lỗ nê ca (7) tát phộc tát đáp phộc hứ đa tức đa (8) ma ma, thành phố đà nẵng ma noa, chén bát la duệ tha (9) sa phộc diễm ma diệp tha, sa phộc hạ (10)” 

*)TADYATHĀ: NAMO VAIŚRAVAṆĀYA

NAMO DHANADĀYA – DHANEŚVARĀYA

AKARṢA AKARṢA – APARIMITA DHANEŚVARA – PARAMAKĀRUṆIKA _SARVA-SATVA HĪTA CITTA – MAMA DHANA MANU – PRAYACCHA SVAYAṂ AKARṢA – SVĀHĀ

(Bản không giống ghi nhận Nghinh Thỉnh Tỳ Sa Môn Thiên vương vãi Chân Ngôn là :

NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMO VAIŚRAVAṆĀYA

NAMO DHANADĀYA DHANEŚVARĀYA

ĀGACCHA ĀGACCHA APARIMITA DHANEŚVARA PARAMA KĀRUṆIKA, SARVA SATTVA HITA CITTA MAMA DHANA MANU PRAYACCHA SVAYAṂ ĀGACCHA SVĀHĀ)

Hành trả niệm tụng thường xuyên không gián đoạn cho đến khi con của Tỳ Sa Môn Thiên vương vãi là Tán Nễ Sa (?śandika) hiện hình đồng tử bảo fan Trì Tụng rằng:

“Ngươi có bài toán gì cơ mà triệu thỉnh cha của Ta?”

Người Trì Tụng đáp: “Tôi vị cúng nhường Tam Bảo, xin trao tài bảo cho tôi”

Trong khoảng tầm khắc, Đồng Tử Tán Nễ Sa quay về nơi ngụ cư của Tỳ Sa Môn Thiên vương vãi nói cùng với vua phụ thân rằng: “Người Trì Tụng cầu các tài bảo để cúng dường, làm ích lợi cho Hữu Tình”

Tỳ Sa Môn Thiên vương bảo Đồng Tử Tán Nễ Sa rằng: “ Ngày ngày con đưa 100 chi phí vàng cho người Trì Tụng cho đến khi người ấy ngừng tuổi thọ”

Đồng Tử Tán Nễ Sa ấy ngày ngày chuyển 100 chi phí vàng cho tất cả những người Trì Tụng với đặt tiền ở cạnh đầu tín đồ đó

Tiền quà ấy không giống với loại Hương Khí. Trước tiên, nguyện đã có được việc ấy, trừ việc tự đem dùng, hình như nên hành xả thí chẳng nên chất đựng mà ấp ôm tính keo dán kiệt. Thường với cả Hữu Tình khởi trọng tâm Đại Bi, đừng sinh ghen ghét . Ở nơi yên lặng dùng hương hoa, thức ăn uống, đèn sáng sủa thù win …. Như Pháp cúng dường cha báu Phật, Pháp, Tăng, lại thêm suy tư không cách biệt về Tỳ Sa Môn Thiên vương vãi và những quyến thuộc.

Do niệm ân đức, đề nghị thường tụng bài tán Cát Tường để cho Thiên vương ấy được những điều vui mừng giỏi lành. Nguyện mang đến Nam con gái quyến thuộc, nội nước ngoài thân nhân, Phụ Bât cho đến Sứ Giả, các Doanh Tòng với Quốc Giới thơ mộng của Tỳ Sa Môn thảy phần đa được 10 các loại Phước Lợi cơ mà chư Phật đang khen ngợi Ấy là:

Niềm tin trong sạchGiớiNgheXả (Buông bỏ)Thọ nhậnTuệHình MạoSức lựcBiện tàiSắc, thanh, hương, vị, xúc, phú qúy từ bỏ tại. Ở trong Phật Pháp mở được mắt Pháp, chứng đắc Thánh Quả, được Diệu Pháp Cam Lộ cũng khá được Pháp 37 Phẩm Trợ Phật Đạo.

Người Trì Tụng hàng ngày tác phát Nguyện bởi thế thì Tỳ Sa Môn Thiên Vương tức tốc sinh mừng húm bảo Doanh Tòng Quyến Thuộc của bản thân rằng: “Các ngươi thấy người Trì Tụng đó đối với Ta hết sức cung kính rạm sâu”.

Lại bảo với con là Tán Nễ Sa rằng: “Người Trì Tụng hy vọng muốn thấy Ta Tỳ Sa Môn Dạ Xoa Vương, muốn đóng cửa nẻo ác, Ta khiến cho tất cả những người ấy được tương đối đầy đủ mọi ý chiến hạ Nguyện, thọ vô lượng trăm nghìn tuổi, đắc được báu Như Ý, phép cất cánh trên lỗi không, được An Đát La và kho tàng bị bịt dấu, Ta khiến cho nam, nữ, vua chúa thương cảm người ấy, cũng giải được ngôn ngữ của toàn bộ cầm thú, khiến được giàu có, vĩnh viễn xa lìa sự thiếu thốn đủ đường nghèo khó”

Người Trì Tụng ấy thường ở ngày mồng 08 với ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt (śukla pakṣa: 15 ngày đầu của tháng – Apūryamāna pakṣa) khiến cho thợ vẽ lâu tám Giới, tắm rửa gội, mặc áo mới sạch, rước Bạch điệp (vải lụa color trắng) chẳng giảm đứt cơ mà vẽ Tượng. Trong color ấy chẳng cần sử dụng keo nấu bằng chất liệu da thú,

Chính giữa vẽ Đức Phật phù hợp Ca Mâu Ni (Śākya-muṇi) tác tướng tá Thuyết Pháp. Bên đề nghị Đức Phật vẽ hình Cát Tường Thiên Nữ (Śrī-devī) với bé mắt rộng dài, dung mạo tịch tĩnh, đầu đội mão Trời, Anh Lạc, vòng xuyến đeo ở cánh tay chỉnh tề thân ấy, tay đề nghị tác Thí Nguyện Thủ, tay trái thay hoa sen hé nở.

Xem thêm: +99 Mẫu Tem Dán Sườn Xe Ô To 7 Chỗ Xịn Nhất, Tem Xe Suv 7 Chỗ

Vẽ Tượng xong, ở địa điểm thanh tĩnh, an Tượng, thờ dường, sử dụng hương xoa (dầu thơm) vòng hoa, hương đốt, thức nạp năng lượng uống, đèn sáng….cúng dường Đức Phật với cát tường Thiên Nữ. Bạn Thọ Trì chẳng đề nghị đem vai trung phong kém cỏi mà sinh sự hại hãi, phải dùng Tâm đưa ra quyết định như Pháp tụng Chân Ngôn của cát tường Thiên phái nữ này là :

“Nẵng mô thất-lý già nẵng dã (1) nẵng mô lớn thất la ma noa dã (2) ma hạ dược khất sái, la nhạ địa la nhạ dã (3) Nẵng mạc thất-lý dạ duệ (4) ma hạ nễ to (5) đát nễ dã tha (6) Án – đát la, đát la (7) đốt lỗ đốt lỗ (8) tô fe khu, sơn sắt khu vực (9) ma nê ca nẵng ca (10) phộc nhật la phệ nàng lý dã (11) mục cật đa nẵng ma lăng cật lữ nhiều (12) Bộc (13) tát phộc tát đát phộc (14)hứ nhiều ca ma (15) lớn thất la ma noa (16) thất-lý dã nê vĩ (17) mạt lạp tỳ (18) dại dột hề hứ (19) nắm la noa, cụ la noa (20) Ma sa, ma sa (21) nài la xả dã, vớ địa(22) ná ná hứ minh (23) nề la xả nẵng ca ma tả (24) nại la xả phái mạnh (25) chén bát la hạ la hạ la ná dã ma nhược, sa phộc hạ (26)”

*)NAMO ŚRĪ- GAṆĀYA

NAMO VAIŚRAVAṆĀYA – MAHĀ-AKṢA-RĀJA – ADHIRĀJĀYA.

NAMAḤ ŚRĪYĀYE MAHĀ-DEVI.

TADYATHĀ: OṂ – TĀRA TĀRA – TURU TURU – ŚĀSTRA ŚĀSTRA

MAṆI, KANAKA, VAJRA, VAIḌURYA, MUKTĀ, NĀMA ALUṂKṚTA – BHUḤ – SARVA-SATVA HĪTA

KĀMA, VAIŚRAVAṆA, ŚRĪYA DEVI – MĀLĀM VĪ EHYEHI GṚHṆA GṚHṆA – MASA MASA – DARŚAYA SIDDHI – DĀDĀ HĪME – DARŚANA KĀMĀṢYA – DARŚANĀṂ PRAKRADĀYA MAṆA – SVĀHĀ

(Bản không giống ghi thừa nhận Thỉnh Tỳ Sa Môn hiện Thân Chân Ngôn là: NAMAḤ ŚRĪ-GHAṆĀYA

NAMO VAIŚRAVAṆĀYA MAHĀ-YAKṢA-RĀJĀDHIRĀJĀYA

NAMAḤ ŚRĪYĀYE MAHĀ-DEVĪYE

TADYATHĀ: OṂ_ TARA TARA, TURU TURU, MĀRA MĀRA, SUṢṬHU

SUṢṬHU, HĀNA HĀNA, MAṆI KANAKA VAJRA VAIḌŪRYA MUKTĀNĀṂ ALAṂKRTA ŚARĪRAPŪ _ SARVA SATTVA HITA KĀMA VAIŚRAVAṆA

ŚRĪYA-DEVĪ VARADAYA_ EHYEHI MĀVILAMBAṂ GHŪRṆA GHŪRṆA,

MĀRṢA MĀRṢA , DARŚAYA SIDDHI DADĀHIME, DARŚANA KĀMASYA DARŚANAṂ PRAHLĀDAYA NAMAḤ SVĀHĀ)

_Bấy giờ, Tỳ Sa Môn Thiên vương vãi thấy fan Trì Tụng Chân Ngôn này cùng cúng dường Đức Như Lai thì yêu thích Hành Giả. Liền hiện nay thành thân Đồng Tử hoặc hình Cư Sĩ, tay đề xuất cầm báu Như Ý, tay trái cầm loại rương quà , dung mạo tịch tĩnh đi đến trước Tượng. Lễ Phật xong, bảo hành Giả rằng: “Nay ngươi ao ước cầu nguyện gì chỗ Ta? Vì mong muốn vào hang A Tu La ư? vày cầu kho tàng bị bịt lấp ư? vì chưng cầu lửa, nước, bội nghĩa bị bít khuất ư? vị cầu An Đát La Nhạ kính ái ư? Vì ước ao thành tựu Hùng Hoàng ư? Vì ao ước thành tựu dung dịch An Thiện na ư? Vì mong mỏi thành tựu Trì Minh ư? Vì ao ước thành tựu phép bay trên hư Không ư? bởi mưốn thọ mệnh một Đại Kiếp ư? ví như nguyện mong theo mọi nhiều loại như vậy, thảy tuyệt thành tựu”

Người Trì rành mạch với Tỳ Sa Môn Thiên vương vãi rằng : “Nguyện mang đến tôi thông đạt tất cả xứ, đã có được vàng bạc tình vô tận, danh xưng, phước đức, thọ mệnh vô lượng

kiếp, bay trên hỏng không, biến chuyển hóa, các loại Du Già từ Tại”

Tỳ Sa Môn nói: “Tùy theo ước nguyện của ngươi”

Khi ấy. Tỳ Sa Môn Thiên vương vãi muốn nắm rõ nghĩa đó lần nữa, phải nói Kệ (Gāthā) là:

Giả sử có Nhật Nguyệt

Trên không rơi xuống đất

Hoặc đại địa nghiêng lật

Thà có bài toán như vậy

Chẳng yêu cầu sinh chút nghi

Pháp này dễ thành tựu

Chẳng mượn chỗ trai giới

Lợi ích kẻ nghèo túng

Tất từ đầu đến chân cung kính

Đến khi hết thọ mệnh

Tỳ Sa Môn gia trì

Mau lìa các ách nạn

Tướng Dược Xoa vệ hộ

Thường tùy tín đồ Thọ Trì

Nếu hay trì Giáo này

Các nguyện đông đảo thành tựu

Nhanh chóng như bắn tên

Các vua kính người đó

Đạt được báu vô tận

Ngàn câu đê (Koṭi) Dược Xoa (Yakṣa)

Vệ hộ fan Trì Tụng

Hay mãn các Thắng Nguyện

Giải thoát những nẻo ác

Nếu thấy Tỳ Sa Môn (Vaiśravaṇa)

Câu Vĩ La (Kubera), Tài Thí (Dhanadāya)

Đắc được trí thông minh lớn

Cho đến Thiên Nhãn Thông

Thọ mệnh câu đê tuổi

Người tất cả Tâm ân trọng

Thọ kính Giáo Pháp này

Cần bắt buộc cầu thành tựu

Quyết định không tồn tại nghi

Nay, pháp hộ thân này

Đa Văn Thiên vẫn nói

Do phía trên gia trì buộc phải Chân Ngôn Thượng tất Địa tức tốc tụng Hộ Thân Minh.

“Nẵng tế bào la đát nẵng đát la dạ dã (1) Nẵng mô mập thất la ma noa dã (2) ma hạ la nhạ dã (3) Đát nễ dã tha (4) Án – Lãng nga, lãng nga (5) noản noa, noản noa (6) củ noa củ nỗ (7) ma hạ la nhạ (8) sái khất sái, sái khất trặc hàm (10) tát mạo bát nại la mập tỳ dược, sa phộc hạ (10)”

*)NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMO VAIŚRAVAṆĀYA MAHĀ-RĀJĀYA.

TADYATHĀ: OṂ – RAṄGA RAṄGA – DAṆḌA DAṆḌA – KUṆA KUṆI MAHĀ-RĀJA – RAKṢA RAKṢA MĀṂ – SARVA UPADRAVEBHYAḤ –

SVĀHĀ

(Bản khác ghi dấn Hộ Thân Chân Ngôn là: NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMO VAIŚRAVAṆA MAHĀ-RĀJĀYA

TADYATHĀ: OṂ_ RAÑGHAS RAÑGHAS, KṢĪNA KṢĪNA , KṢUṆU KṢUṆU, SAVA SAVA, KARA KARA, MAHĀ-VIKRAMA MAHĀ-VIKRAMA, MAHĀ-RĀJA, RAKṢA RAKṢA MĀṂ, SARVA UPADRAVEBHYAḤ SVĀHĀ)

_Nay ta nói Căn bạn dạng Ấn (Mūla-mudra), sử dụng 2 tay, bên nên đè bên trái, cùng cài chéo cánh nhau bên trong, dựng trực tiếp 2 ngón vô danh sao cho các đầu ngón thích hợp nhau, teo 2 ngón trỏ như móc câu.

*

Nếu lúc Nghinh Thỉnh thì hướng đến thân bản thân triệu mời.Nếu khi Phát Khiển thì hướng ra ngoài bật phát.

Khi Niệm Tụng thì kết Ấn để ngay trái Tim tụng 7 biến, liền buông Ấn trên đỉnh đầu

_Tiếp nói tới Cát Tường Thiên phái nữ Ấn, chắp 2 tay lại giữa rỗng, mở 2 ngón trỏ 2 ngón thân 2 ngón vô danh rồi co hẹp như hoa lá sen. Hòa hợp cứng 2 ngón cái, 2 ngón út.

*

Khi Niệm Tụng thì để ngay trái Tim, tụng Chân Ngôn 7 biến hóa rồi buông Ấn trên đỉnh đầu.

Tỳ Sa Môn Thiên vương Chú là :

“Nam mô bùi thước la bá noa tả (1) ma ha phân tử la xà tả thí tỳ (2) sa bà ha (3) thí bà bạt điệt lê, sa bà ha (4)”

*)NAMO VAIŚRAVAṆAṢYA MAHĀ-RĀJAṢYA – ŚIVE – SVĀHĀ

ŚIVA BHADRI – SVĀHĀ

(Bản không giống ghi dấn Tỳ Sa Môn Thiên vương vãi Chú là:

NAMO VAIŚRAVAṆASYA MAHĀ-RĀJASYA

ŚIVE ŚIVAṂ VARADE SVĀHĀ)

Nếu Chú vào dầu sạch mát 07 biến, lấy xoa lên nơi nằm rồi xin tài vật, ắt được như cầu nguyện.

KINH TỲ SA MÔN THIÊN VƯƠNG

_Hết_

Dịch âm Phạn Chú:

NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMO VAIŚRAMAṆĀYA MAHĀ-RĀJĀYA, SARVA-SATVĀNĀṂ ĀŚĀPARIPŪRAṆĀYA, SIDDHI KARĀYA, SUKANDANĀYA. TASMAI

NAMAḤSKṚTVA _ ĪMĀṂ VAIŚRAMAṆĀ-HṚDAYA MĀVARTTĀ IṢĀMI SARVA SATTVA SUKHĀ VAHAṂ

TADYATHĀ: OṂ_ SIDDHI SIDDHI, SUSU SUSU, CA CA CA CA, CARA CARA, SARA SARA, KARA KARA, KIRI KIRI, KURU KURU, MURU MURU, CURU CURU, SĀDHAYA ARTHAṂ MAMA, NITYA MATHANO

BHĀVA SVĀHĀ

VAIŚRAMAṆĀYA SVĀHĀ

DHANADĀYA SVĀHĀ

MANORATHA PARIPŪRAKĀYA SVĀHĀ

NAMAḤ ŚRĪ-GAṆĀYA

NAMO VAIŚRAMAṆĀYA – MAHĀ-YAKṢARĀJA – ADHIRĀJĀYA.

NAMAḤ ŚRĪYĀYE MAHĀ-DEVI.

TADYATHĀ: OṂ – TĀRA TĀRA – TURU TURU – SUṢṬRA SUṢṬRA

MAṆI, KANAKA, VAJRA, VAITŪRYA, MUKTI, NĀMA LUṂKṚTA – BHŪḤ – SARVA-SATVA HĪTA KĀMA, VAIŚRAMAṆA, ŚRĪYA-DEVĪ – MĀLAṂ VĪ