Trắc nghiệm xác suất thống kê

      31
*

*

*

*

*
Câu 7. Gồm 3 sinh viênA1 , A2 , A3 thuộc thi môn XSTK.Gọi biến cố Ai : “sinh viên Ai thi đỗ” (i = 1,2,3 ); H : “có sv thi hỏng”.Hãy chọn lời giải đúng ?