Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 thi điểm violet

      8

Dưới đó là Giáo án tu dưỡng học sinh tốt Tiếng Anh lớp 6 thi điểm violet mới nhất được cập nhập bởi vì pokeht.vn xin mời các bạn tham khảo ngay bên dưới nhé.

Bạn đang xem: Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 thi điểm violet

Video cỗ đề tu dưỡng học sinh tốt tiếng Anh lớp 6

Giáo án bồi dưỡng học sinh xuất sắc Tiếng Anh lớp 6 thi điểm violet file DOC

Dưới đấy là trích đoạn Giáo án tu dưỡng học sinh tốt Tiếng Anh lớp 6 thi điểm violet hãy cùng tham khảo và thiết lập về phiên bản Full nhé :

GIÁO ÁN bỏ ra TIẾT

Buổi 1: THE VERB “TOBE”

I.AIMS:

-HS phát âm và biết cách sử dụng động từ TOBE.

-Cuối bài,áp dụng làm một vài dạng bài tập.

-Rèn kỹ năng làm bài xích tập.

II.CONTENT:

PERIOD 1:

Grammar.

* form : be => is/ am/ are.

I – am

We, you, they, N(plural) – are

She, he, it, N(singular) – is

* Positions of ‘be” in a sentence:

(+) S + be + …..

(-) S + be + not + …..

(?) Be + S + ….? Yes, S + be.

Xem thêm: Bảng Báo Giá Tốt - Linh Kiện Vi Tính Phát Đạt

No, S + be not.

S in the short answers must be a personal pronoun (I, she, he, they, it)

Wh – be + S + …..?

S + be + …….

Practice Fill in the sentences with is, am, are.
1. I ……… a teacher.

2. ……… that your student?

3. This ……… my classroom.

4. We…. …….fine.

5. What………. This?

6. Who…… …they?

7. My name… ……..John

8. How old…….. Your brothers?

9. …… ….you twelve years old?

10. ……… these your pens?

11. ……….Lan và Nam in the classroom?

12. They………….. Her students.

13. His sister and my brother …….. Classmates.

14. Those schoolbags ………….new.

*
Change the sentences below into the negative and the interrogative. Her name is Linh. They are nurses. I am a doctor. Those are his pens. My father is an engineer. Her brother is a good student. They are in the class. Phong’s school is in the country. I am in class 6A. The books are in Minh’s desk. III. Answer the questions below:

Are they your notebooks? Yes, …………. Is that her clock ? No, ……… Are you a student? Yes, ……… Are the teachers in the room? No, ……… Is her father forty years old? Yes, ……… Is Hung a good student? No, ……… Is she Lan? Yes, ……… Are those chairs? No, ……… Are her brothers Nam & Duong? Yes, ……… Are you Loan? No, ……… Supply the correct size of be
1. -They (be) your sisters ?

– Yes, they (be)