Giá thuốc pharmaton của pháp

      43
sút 30.000 cho deals trên 600.000 sút 50.000 cho deals trên 1.000.000 ( vận dụng cho deals tiếp theo )

*
pharmaton6 M4135
*
pharmaton8 U8468
*
pharmaton7 C0856
*
pharmaton6 O6815
*
pharmaton9 Q6205
*
pharmaton3 B0204
*
pharmaton9 R6050