Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm dht11

      115
Cảm biến nhiệt độ nhiệt độ DHT11 Điện áp hoạt động: 5VDC, khoảng chừng đo nhiệt độ: 0-50°C không nên số ± 2°C, Kích thước: 28mm x 12mm x10m


*

——————-CODE THAM KHẢO——————–

Thư viện DHT.h

/* * Kết nối: * DHT Arduino * VCC 5V * GND GND * dấu hiệu 2 * * Tùy chọn tên của cảm ứng cho tương xứng * nạp code mở Serial Monitor, chọn No line ending, baud 9600 * * * * * */#include "DHT.h"#define DHTPIN 2 // what digital sạc pin we"re connected to// chọn loại cảm biến cho cân xứng ---------------------------------------------------------------------------------------#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);void setup() Serial.begin(9600); Serial.println("DHTxx test!"); dht.begin();void loop() // Wait a few seconds between measurements. Delay(2000); // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds! // Sensor readings may also be up lớn 2 seconds "old" (its a very slow sensor) float h = dht.readHumidity(); // Read temperature as Celsius (the default) float t = dht.readTemperature(); // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true) float f = dht.readTemperature(true); // kiểm tra if any reads failed và exit early (to try again). If (isnan(h)

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM:

*