Bài tập nguyên lý kế toán chương 3

      71
*

Yêu ước 2:Công ty ROSE, đơn vị tính: 1.000đ(a)Nợ TK hàng hóa: 900.000Có TK buộc phải trả tín đồ bán: 900.000(b)Nợ TK phải trả fan bán: 90.000Có TK hàng hóa: 90.000(c)Nợ TK yêu cầu trả bạn bán: 810.000Có TK mặt hàng hóa: 14.727Có TK Thuế GTGT được khấu trừ: 1.473Có TK chi phí mặt:793.800Bài tập 3.31- Sai, vì doanh thu - giá chỉ vốn = LNG2- Đúng vì dịch vụ thương mại chủ yếu là vận động bán hàng3- Đúng vì ngân sách chi tiêu hoạt động bao hàm chi phí để bán hàng hóa4- Đúng, Số sản phẩm tồn kho thực tế chỉ xác minh được khi kiểm kê5- Sai, vì rất có thể xác định tại thời gian cuối kỳ.6- Sai, bởi vì khó khẳng định sai sót khi vận dụng KKĐKBài tập 3.4Công ty Family(1a)Nợ TK giá bán vốn sản phẩm bán: 144.500Có TK sản phẩm hóa: 144.500(1b)Nợ TK bắt buộc thu khách hàng hàng: Tổng 1bCó TK doanh thu BH: 188.000Có TK Thuế GTGT phải nộp: 18.800(1c)Nợ TK phân tách khấu phân phối hàng: 188.000x2%Nợ TK Thuế GTGT đề xuất nộp: 18.800x2%Có TK đề nghị thu khách hàng: Tổng 1c(1d)Nợ TK TGNH: Tổng 1b - Tổng 1cCó TK đề nghị thu khách hàng hàng:Tổng 1b - Tổng 1c(2)Nợ TK Hàng nhờ cất hộ bán: 56.500Có TK sản phẩm hóa: 56.500(3a)Nợ TK giá bán vốn mặt hàng bán: 153.200Có TK Hàng giữ hộ bán: 153.200(3b)Nợ TK bắt buộc thu khách hàng: 216.700Có TK lệch giá bán hàng: 197.000Có TK Thuế GTGT cần nộp: 19.700(4a)Nợ TK mặt hàng hóa: 9.800Có TK giá chỉ vốn HB: 9.800(4b)Nợ TK Hàng buôn bán bị trả lại: 14.000Nợ TK Thuế GTGT bắt buộc nộp: 1.400Có TK TGNH: 15.400(5)Nợ TK giá cả bán hàng: 18.000Nợ TK chi phí QLDN: 25.300Có TK TM: 43.300Yêu cầu 2:Báo cáo hiệu quả kinh doanhTháng 9/20X4Đơn vị: 1.000đ
STTChỉ tiêuThành tiền
1Doanh thu chào bán hàng385.000
2Giảm trừ DT(14.000)
3Doanh thu thuần <3> = <1>-<2>371.000
4Giá vốn mặt hàng bán(287.900)
5Lợi nhuận gộp <5> = <3>-<4>83.100
6Doanh thu tài chính-
7Chi phí tổn tài chính(4.136)
8Chi phí phân phối hàng(18.000)
9Chi phí quản lý doanh nghiệp(25.300)
10Lợi nhuận từ bỏ HĐ KD<10> = 5 + 6 - 7 - 8 - 935.664
11Thu nhập khác-
12Chi phí tổn khác-
13Lợi nhuận khác <13> = <11> - <12>-
14Lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế<14> = <10> + <13>35.664

*
Tài liệu HL - nguyên tắc kế toán theo lịch trình giảng dạy mới nhất của Viện Kế toán kiểm toán ĐH kinh tế tài chính Quốc dân